Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT Cơ bản trực tuyến ngày 16/10/2021.