CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Chịu trách nhiệm tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT trong dạy học cho đối tượng có nhu cầu;

2. Chịu trách nhiệm tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi và cấp chứng chỉ về chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cho các đối tượng có nhu cầu;

3. Chịu trách nhiệm những vấn đề về kỹ thuật của hệ thống website, hệ thống mạng internet, hệ thống email của Trường;

4. Quản trị nội dung tin bài được đăng trên hệ thống website Trường. Xây dựng ban biên tập website và quy chế hoạt động của ban biên tập website đúng theo quy định của Sở Thông tin Truyền Thông;

5. Xây dựng quy định, hướng dẫn về việc sử dụng mạng internet của Trường.

6. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thông qua các hợp đồng dịch vụ;

7. Tham mưu cho Hiệu trưởng về các giải pháp để đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý đào tạo của trường hiệu quả;

8. Quản lý và phát triển hệ thống đào tạo từ xa (e-learning) của Trường;

9. Quản lý tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và theo quy định của Trường;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

Hãy đến cơ sở của trung tâm chúng tôi