Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ ƯDCNTT Cơ bản ngày 26/12/2021.