Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT Cơ bản ngày 24/11/2019.