Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 21/04/2019.