Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 16/12/2018.