Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 15/04/2018.