Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT Cơ bản ngày 09/08/2020.