Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 06/05/2018.