Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 04/11/2018.