Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 01/07/2018.