Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 21/05/2023 (chính thức).