Thông tin phân bố phòng thi Ứng dụng CNTT Cơ bản 20/04/2019 (thứ bảy).