Thông tin phân bố phòng thi Ứng dụng CNTT Cơ bản 04/11/2018.