Thông báo về việc tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT