Thông báo về việc thực hiện
Quy tắc ứng xử của người học tại Trường Đại học Sài Gòn
và Nội quy Trường Đại học Sài Gòn

Học viên vui lòng xem thông báo tại đây và nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo.