Thông báo về lịch dời ngày bắt đầu học một số lớp Khóa 167

  • Lớp ƯDCNTT Cơ bản Ôn tập chiều thứ hai, tư (Ngày bắt đầu học 23/10/2023): dời ngày bắt đầu học sang thứ hai 30/10/2023.
  • Lớp ƯDCNTT Cơ bản Ôn tập chiều thứ ba, năm (Ngày bắt đầu học 24/10/2023): dời ngày bắt đầu học sang thứ ba 31/10/2023.
  • Lớp ƯDCNTT trong dạy học sáng thứ ba, năm (Ngày bắt đầu học 24/10/2023): dời ngày bắt đầu học sang thứ ba 31/10/2023.

Các lớp còn lại học bình thường.