Thông báo

  • Lớp ƯDCNTT Cơ bản Module 4,5,6 (CB2) Sáng chiều thứ Bảy: NGHỈ 01 NGÀY THỨ BẢY 30/12/2023 do Giảng viên bận việc.

Các lớp còn lại học bình thường.