Thông báo khóa 169

  • Lớp ƯDCNTT Cơ bản Module 4,5,6 (CB2) sáng chiều thứ Bảy (KG ngày 24.02.2024): Chuyển sang phòng máy C.A101 (cơ sở chính)
  • Lớp ƯDCNTT Cơ bản Ôn tập trực tuyến (OT.Online) sáng chiều thứ Bảy: dời ngày KG sang thứ Bảy 09.03.2024 
  • Lớp ƯDCNTT Cơ bản Module 4,5,6 (CB2) sáng thứ Tư, Sáu: dời ngày KG sang thứ Tư 06.03.2024