Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 18/9/2022 (chính thức).