Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 06/11/2022 (chính thức).