Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 03/04/2022.