Bảng điểm thí sinh dự thi ƯDCNTT trong dạy học ngày 26/12/2021.