Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 29/09/2019.