Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 28/10/2018.