Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT Cơ bản ngày 27/09/2020.