Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT Cơ bản ngày 24/01/2021 .