Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 23/09/2018.