Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 22/07/2018.