Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT Cơ bản ngày 21/06/2020.