Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 20/01/2019.