Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 19/08/2018.