Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT Cơ bản ngày 18/10/2020.