Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT Cơ bản ngày 18/04/2021.