Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT Cơ bản ngày 17/10/2021.