Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 16/06/2019.