Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 12/08/2018.