Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT Cơ bản ngày 12/07/2020.