Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT Cơ bản ngày 06/12/2020.