Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 06/01/2019.