Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT Cơ bản ngày 05/01/2020.