Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 03/06/2018.