Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 26/03/2023 (chính thức).