Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 25/12/2022 (chính thức).