Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 09/07/2023 (chính thức).