Thông báo về hạn kết thúc nhận đăng ký kỳ thi 25/12/2022

Hạn chót nhận đăng ký thi tự do ƯDCNTT Cơ bản kỳ thi 25/12/2022 là thứ bảy 17/12/2022.

Tuy nhiên, nếu số lượng thí sinh đăng ký quá đông, kỳ thi có thể kết thúc nhận đăng ký trước hạn.

2022-12-15T16:09:33+00:00