Thông báo về hạn kết thúc nhận đăng ký kỳ thi 06/11/2022

Hạn chót nhận đăng ký thi tự do ƯDCNTT Cơ bản kỳ thi 06/11/2022 là thứ bảy 29/10/2022.

Tuy nhiên, nếu số lượng thí sinh đăng ký quá đông, kỳ thi có thể kết thúc nhận đăng ký trước hạn.

2022-10-25T15:01:05+00:00