Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 28/10/2018.

2018-11-06T15:32:05+00:00