Bảng điểm thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT Cơ bản ngày 27/09/2020.

2020-10-07T10:23:57+00:00