Bảng điểm thí sinh dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 23/09/2018.

2018-10-09T15:07:25+00:00